Požiarna ochrana

V oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), ponúkam nasledovné služby:

Vstupný audit ochrany pred požiarmi na pracovisku, resp. pracoviskách organizácie

   Na základe vstupného auditu:

Spracovanie návrhov pre vydávanie vnútorných predpisov OPP:
   • požiarna identifikačná karta,
   • požiarny poriadok pracoviska,
   • požiarne poplachové smernice,
   • požiarny evakuačný plán,
   • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
   • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
   • dokumentácia ohlasovne požiarov,
   • ďalšia interná dokumentácia, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov v oblasti OPP:
   - vstupné a opakované školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov OPP
   - odborná príprava protipožiarnych hliadok.

Kontrolná činnosť:
- vykonávanie pravidelných preventívnych protipožiarnych prehliadokPrítomnosť pri kontrole štátneho požiarneho dozoru.