Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) ponúkam nasledovné služby:

     Vstupný audit BOZP na pracovisku, resp. pracoviskách organizácie

Na základe vstupného auditu:

Spracovanie návrhu riadenia BOZP a k tomu stanovenú dokumentáciu BOZP v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi.

Spracovanie návrhov na vydávanie interných predpisov nutných k zabezpečeniu BOZP na pracoviskách organizácie:

   • Vypracovanie, pravidelne vyhodnocovanie a podľa potreby aktualizovanie koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
   • Zoznam prác a pracovísk, zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám.
   • Smernica na zaistenie riadenia BOZP.
   • Smernica na kontrolu požívania alkoholu.
   • Smernica na ochranu nefajčiarov.
   • Identifikácia rizík a ohrození s návrhom riešenia na ich eliminovanie.
   • Vypracovanie zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov.
   • Dokumentácia spracovania pracovných úrazov, iných úrazov, alebo nebezpečných udalosti.
   • Postup pri vzniku pracovného úrazu.
   • Pokyn na prácu s bremenami.
   • Smernica na zabezpečenie pitného režimu.
   • Smernica - Bezpečnosť a druhy elektrických zariadení.
   • Traumatologický plán.
   • Označenie priestorov a pracovísk bezpečnostnými značkami.
   • Ďalšia interná dokumentácia, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Ďalšie predpisy nutné k zabezpečeniu bezpečnej práce na pracoviskách organizácie.

Vstupné a opakované oboznamovanie - (školenie) s aktuálnymi všeobecne platnými právnymi predpismi
- vedúcich zamestnancov a zamestnancov
- zástupcov zamestnancov
- vodičov služobných motorových vozidiel
- oboznámenie zamestnanca obsluhujúceho technické zariadenie elektrické nízkeho napätia.

Kontrolná činnosť
- vykonávanie preventívnych kontrol v súlade s platnou legislatívou a internými predpsmi klienta,
- vykonávanie kontrol na požitie alkoholu u zamestnancov,
- vedenie prehľadu termínov následných odborných prehliadok a skúšok TZ a VTZ,
- prítomnosť pri kontrole z IP.