Dovoľte mi v krátkosti predstaviť ponuku mojich služieb.

     Zaoberám sa poskytovaním služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosťou ochrany zdravia pri práci s dlhodobou praktickou činnosťou v rôznych oblastiach, vo výrobných aj nevýrobných organizáciách vo verejnej správe, školstve a iných odvetviach.

Na základe zmluvy ponúkam výkon činnosti:

   - bezpečnostný technik
   - technik požiarnej ochrany

Podrobnejšie k ponukám na stránkach:

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Požiarna ochrana

Mojou prioritou v uvedených oblastiach je:
   - zabezpečenie objednaných služieb v plnom rozsahu v zmysle dojednaných zmluvných podmienok
   - stála poradenská služba v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pre zmluvných partnerov je samozrejmosťou.

Cenník

Každá organizácia je špecifická a vyžaduje rôzne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na ochranu pred požiarmi, na základe uvedených skutočností cena služieb výkonu činností bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany je dohodnutá individuálne.