Pracovná zdravotná služba
   V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,


   od 1.12. 2017 výkon pracovnej zdravotnej služby nie sú oprávnení vykonávať bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici a bezpečnostnotechnické služby.